Agencja Komunalna Sp. z o.o.

A A A

Ochrona danych osobowych

Agencja Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7, informuje, iż administratorem danych osobowych jest tut. Spółka.

Szczegółowe informacje poniżej.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje,
aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw.
administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości
przetwarzania danych osobowych.
 
ADMINISTRATOR DANYCH
 
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Agencja Komunalna Sp. z o.o.
przy ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, Telefon:(032)
211 12 47, telefon/fax: (032) 211 15 43, strona internetowa: www.agencjakomunalna.brzeszcze.pl, e-mail:
ak@ak.brzeszcze.pl.
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można
uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
kinga@informatcs.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane niezbędne do
rozliczenia transakcji kupna- sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:
1) realizacji warunków zawieranych umów;,
2) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym
podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
3) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej
umowy,
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się
stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w
zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie
rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku
podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz
usług;
3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane
w oparciu o wyrażoną zgodę.
 
ODBIORCY DANYCH
 
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-fnansowe na rzecz Administratora
danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
 
 
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane,
a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych
przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4) usunięcia danych,
5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub
przesłania ich do Państwa,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu
o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketngu bezpośredniego
oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się
z naruszeniem prawa.
 
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika
w szczególności z n/w przepisów prawa:
 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków;
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 Uchwała Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskie w Brzeszczach z 29.12.2015 w sprawie powierzenia
Agencji Komunalnej Sp. z o. o. w Brzeszczach zadań własnych Gminy Brzeszcze ze zmianami;
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 aktów wykonawczych;
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również proflowane, co oznacza, że
żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie
wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się
z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 

Skanuj kod za pomocą urządzenia mobilnego
i przeglądaj nasze informacje w specjalnej wersji mobilnej.

Polityka cookies 2020 © Agencja Komunalna Sp. z o.o. realizacja: Wdesk
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies